Sofindev investeert in toonaangevende SAP specialist Expertum

Photo of Steve Klein

Written by Steve Klein in News , Technology

 

Expertum gaat een samenwerking aan met Sofindev. Via dit partnership haalt Expertum, een toonaangevende speler in de SAP consulting markt, een strategische partner aan boord en verstevigt het haar financiële basis om een leidende rol te spelen in de verdere groei van het SAP landschap in Europa.

Met het oog op de versterking van haar groei, heeft Expertum een overeenkomst bereikt met Sofindev omtrent een participatie in de groep. Sofindev neemt, via haar recent opgehaalde fonds Sofindev VI, een belang in Expertum Group. De oprichters van Expertum, Hans Bockstal en Wim Conings, blijven aan boord en behouden een strategisch belang. Het huidige management in België, onder leiding van Bert Vanstechelman, samen met Chris Walravens, Ilse Brock en Katrien Ringoir, en het Nederlandse management team onder leiding van Sjoerd van Middelkoop, Reninca de Zwart, Pascal de Zwart en Chris van Gerven, vergroten hun belang in Expertum. Zij blijven ook verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Expertum in België, Nederland, Slovenië en Kroatië.

Via het partnership met Sofindev wil Expertum zich versterken om haar sterke groeitraject van de voorbije jaren voort te zetten en verder te versnellen. Deze samenwerking heeft als ambitie de positie van Expertum als vooraanstaande strategische partner voor SAP implementaties en gerelateerde diensten in de Benelux en daarbuiten verder te versterken door nog meer in te zetten op uitbreiding van de bestaande capaciteit en innovatie competenties, verbreding van het SAP product gamma en opbouwen van duurzame klantenrelaties.

Jvg 242

Hans Bockstal & Wim Conings, oprichters Expertum:

“We zijn bijzonder verheugd over het partnership van ons geesteskind Expertum met Sofindev. Het Sofindev team heeft van in het begin van onze gesprekken blijk gegeven van veel vertrouwen in en kennis van onze markt, de positie van Expertum in deze markt en hoe we met onze mensen het verschil maken. De persoonlijke klik met het Sofindev team en de gedeelde visie over de te volgen strategie voor onze verdere expansie waren van doorslaggevend belang voor onze keuze om met Sofindev in zee te gaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit nieuw partnership onze strategische groei zal ondersteunen.”

Bert Vanstechelman & Sjoerd van Middelkoop, Partners Expertum:

“De instap van Sofindev in onze organisatie en de versterking van het partnership onder de vennoten van Expertum is een nieuwe belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf. In alles wat we doen met Expertum staan onze mensen, en de kwaliteit centraal. Kwaliteit van ons werk, kwaliteit van onze oplossingen en kwaliteit van de relaties met onze klanten. Die aanpak heeft geleid tot diverse industry-awards en de erkenning van SAP en onze klanten als een competentie-centrum en referentie in de Benelux en daarbuiten. Met Sofindev aan boord zijn we uitstekend gepositioneerd om de volgende stap te zetten om onze groei verder te zetten en onze Europese positie te versterken binnen dezelfde filosofie die aan de basis ligt van onze groei en succes.”

Jan Camerlynck & Carlo Daelemans, Partners Sofindev:


“Expertum is een toonaangevende en innovatieve SAP partner die een leidende rol speelt in de SAP markt in de landen waarin zij actief is. De sterke positie van SAP bij multinationals en middelgrote tot grote bedrijven gecombineerd met de stap naar SAP S/4HANA die veel bedrijven de komende jaren gaan maken zorgt voor een attractieve markt dynamiek en heel wat groeimogelijkheden. Bovendien zijn er een groot aantal kleinere bedrijven waarmee grote synergie gevonden kan worden wanneer zij zich aansluiten bij het juiste groeiplatform. De combinatie van deze elementen en een groot vertrouwen in het aanwezige team van Expertum zorgen ervoor dat wij sterk geloven in de mogelijkheden van dit partnership, dat perfect binnen onze strategie past om de groei van toonaangevende ondernemingen te ondersteunen en op die manier betekenisvolle waarde te creëren.”

De investering in Expertum Group is de eerste investering van het Sofindev VI fonds dat begin 2023 werd gelanceerd.

Expertum en haar aandeelhouders werden bij deze transactie bijgestaan door PwC Corporate Finance en Van Olmen & Wynant. Sofindev werd bijgestaan door Stibbe en LDS Advisory.

OVER EXPERTUM: “YOUR SAP SOLUTIONS FROM A TO Z”

Expertum werd in 2006 opgericht door twee ex-SAP medewerkers, Hans Bockstal en Wim Conings. In de voorbije jaren is Expertum uitgegroeid tot één van de leidende onafhankelijke SAP consulting spelers in de Benelux met kantoren in België, Nederland, Slovenië & Kroatië.

Expertum staat bekend om haar brede groep van uiterst ervaren SAP medewerkers en mede daardoor als een betrouwbare en erkende SAP partner met kennis van een brede waaier van SAP-producten en ondersteunende diensten (e.g. SAP S/4HANA, SAP C/4HANA, SAP Rise, SAP Analytics, SAP Business Technology Platform...). Zo is Expertum erkend als SAP Gold-partner en heeft het bedrijf de afgelopen jaren meerdere SAP awards in ontvangst mogen nemen (SAP Business Technology Platform Partner of the year (’23), SAP Award – Gold winner rapid time to value for the SAP S/4 HANA Cloud implementation (’23) en SAP Award –rapid time to value (’22)).

Het ondersteunen van bedrijven bij hun migratie naar SAP S/4HANA, ontwikkelingen op het SAP Business Technology Platform en onderhouden/monitoren (24/7) van hun SAP applicaties kent geen geheimen voor Expertum. Expertum positioneert zich als een pragmatische, no-nonsense, lange termijn partner die veel ervaren interne consultants met uiteenlopende functionele en technische expertise heeft. Hierdoor is Expertum dan ook uitgegroeid tot één van de toonaangevende SAP implementatie partners met een ruime & loyale blue-chip klanten portefeuille (> 150 klanten) actief in verschillende sectoren. In 2022 realiseerde Expertum c. € 25 miljoen omzet met ruim 150 medewerkers.

OVER SOFINDEV

Sofindev is een toonaangevende onafhankelijke private equity onderneming, gespecialiseerd in buy-out en groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd in 1991 opgericht door twee vooraanstaande familiaal gecontroleerde beursgenoteerde groepen. Sinds die tijd is het Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een breder aantal gerespecteerde familiale en (internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden zich ondernemers en eigenaren van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd.

Sinds 2015 werd meer dan €500 miljoen kapitaal opgehaald om te investeren in Belgische en Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven, die op hun beurt tientallen overnames gerealiseerd hebben, in binnen- en buitenland. Momenteel beheert het Sofindev team het Sofindev IV fonds (°2015) met een toegezegd kapitaal van € 107 miljoen, het in 2020 gelanceerde fonds Sofindev V, met totale toezeggingen van € 170 miljoen en het begin 2023 gelanceerde fonds van € 250 miljoen, Sofindev VI. De Sofindev fondsen investeren in het kapitaal van succesvolle kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en management teams van deze bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei.

Meer informatie over Sofindev op onze website: www.sofindev.com

Banner press release3

Press release in English

Below you can read our press release in English.

Sofindev invests in leading SAP consulting company Expertum

Expertum concludes a strategic partnership with Sofindev. The partnership between Sofindev and Expertum, a leading player in the SAP consulting market, will strengthen Expertum’s financial basis and support its ambition to take a leading role in the further growth of the SAP landscape in Europe.

In order to support its growth, Expertum has entered into an agreement with Sofindev for an investment in the group. Through its recently raised fund, Sofindev VI, Sofindev is taking a stake in the Expertum Group. The founders of Expertum, Hans Bockstal and Wim Conings, will remain on board and retain a strategic interest. The current management team in Belgium, led by Bert Vanstechelman, along with Chris Walravens, Ilse Brock, and Katrien Ringoir, as well as the Dutch management team led by Sjoerd van Middelkoop, Reninca de Zwart, Pascal de Zwart, and Chris van Gerven, are increasing their stake in Expertum. They will also continue to be responsible for the day-to-day leadership of Expertum in Belgium, the Netherlands, Slovenia, and Croatia.

Through the partnership with Sofindev, Expertum wants to continue and accelerate its strong growth trajectory of recent years. This collaboration aspires to further enhance Expertum's position as a leading strategic partner for SAP implementations and related services in the Benelux and beyond. This will be achieved by placing even greater emphasis on expanding existing capacity and innovation capabilities, diversifying the SAP product range, and cultivating sustainable customer relationships.

ABOUT EXPERTUM: “YOUR SAP SOLUTIONS FROM A TO Z”

Expertum was founded in 2006 by two former SAP employees, Hans Bockstal and Wim Conings. Over the past years, Expertum has grown into one of the leading independent SAP consulting players in the Benelux region, with offices in Belgium, the Netherlands, Slovenia, and Croatia.
Expertum is renowned for its extensive group of highly experienced SAP professionals, which is why it is recognized as a reliable and accredited SAP partner with expertise in a wide range of SAP products and supporting services (e.g., SAP S/4HANA, SAP C/4HANA, SAP Rise, SAP Analytics, SAP Business Technology Platform, and more). Expertum holds the esteemed status of being an SAP Gold Partner and has received multiple SAP awards in recent years (SAP Business Technology Platform Partner of the Year in '23, SAP Award - Gold winner for rapid time to value in SAP S/4 HANA Cloud implementation in '23, and SAP Award for rapid time to value in '22).

Supporting companies in their migration to SAP S/4HANA, advancements on the SAP Business Technology Platform, and maintaining/monitoring their SAP applications around the clock (24/7) holds no secrets for Expertum. Expertum positions itself as a pragmatic, no-nonsense, long-term partner with a large team of highly experienced in-house consultants boasting diverse functional and technical expertise. As a result, Expertum has grown into one of the leading SAP implementation partners with a substantial and loyal blue-chip customer portfolio (> 150 customers) spanning various industries. In 2022, Expertum achieved approximately €25 million in revenue with over 150 employees.

Hans Bockstal & Wim Conings, Founders Expertum:

"We are extremely pleased with the partnership between Expertum and Sofindev. From the outset of our discussions, the Sofindev team has demonstrated its confidence in and knowledge of our market, Expertum's position in this market, and how we make a difference with our people. The personal connection with the Sofindev team and the shared vision regarding the strategy for our continued expansion were key to our decision to collaborate with Sofindev. We have every confidence that this new partnership will support our strategic growth."


Bert Vanstechelman & Sjoerd van Middelkoop, Partners Expertum:


“Sofindev's entry into our organization and the strengthening of the partnership among the partners of Expertum mark a significant new milestone for our company. People and quality are at the core of everything we do with Expertum. Quality in our work, quality in our solutions, and quality in our relationships with our customers. This approach has led to various industry awards and recognition from SAP and our customers as a competence center and reference in the Benelux region and beyond. With Sofindev on board, we are excellently positioned to take the next step in continuing our growth and enhancing our European presence within the same philosophy that has been the foundation of our growth and success."

Jan Camerlynck & Carlo Daelemans, Partners Sofindev:

"Expertum is a leading and innovative SAP partner that plays a prominent role in the SAP market in the countries where it operates. The strong position of SAP among multinational and medium to large enterprises, combined with the imminent transition to SAP S/4HANA that many companies will undertake in the coming years, creates an attractive market dynamic and significant growth opportunities. Furthermore, this market is still highly fragmented and numerous smaller businesses could benefit from a larger scale and synergies when they join the right growth platform. The combination of these factors, along with a high level of confidence in Expertum's existing team, leads us to strongly believe in the potential of this partnership, which aligns perfectly with our strategy to support the growth of leading enterprises and thereby create meaningful value."

The investment in Expertum Group is the first investment made by the Sofindev VI fund, which was launched in early 2023.

Expertum and its shareholders were advised in this transaction by PwC Corporate Finance and Van Olmen & Wynant. Sofindev was advised by Stibbe and LDS Advisory.

ABOUT SOFINDEV

Sofindev is a leading independent private equity firm specializing in buyouts and growth capital for small and medium-sized enterprises in the Benelux region. Sofindev was founded in 1991 by two prominent family-controlled publicly traded groups. Since then, the Sofindev team has evolved towards complete independence and has surrounded itself with a broader range of respected family and (international) institutional investors. Among these investors are entrepreneurs and owners of family businesses in which Sofindev has previously invested.

Since 2015, over €500 million in capital has been raised to invest in Belgian and Dutch small and medium-sized enterprises, many of which have completed dozens of acquisitions both domestically and internationally. Currently, the Sofindev team manages the Sofindev IV fund (established in 2015) with committed capital of €107 million, the Sofindev V fund launched in 2020 with total commitments of €170 million, and the Sofindev VI fund launched in early 2023 with €250 million. The Sofindev funds invest in the equity of successful small and medium-sized enterprises in the Benelux region in partnership with the entrepreneurs and management teams of these companies, supporting their continued growth.

For more information about Sofindev, please visit our website: www.sofindev.com

About the author

Photo of Steve Klein
Steve Klein

Read more articles by Steve Klein